Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 14 kwietnia 2021 r.
Strona G?ówna

Administracja

Biuro Rektora

BIURO REKTORA

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 106, 10-957 Olsztyn

tel. +4889 523-36-93; fax +4889 524-51-41;

e-mail: ewa.burska@uwm.edu.pl oraz zawada@uwm.edu.pl

kod ewidencji korespondencji: 90-0200; kod finansowy: 9002

http://www.uwm.edu.pl/biuro_rektora/

 

Kierownik

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

tel. +4889 523-36-93

 

Samodzielny referent

Teresa Zawada

tel. +4889 523-36-93

Starszy referent

mgr Ma?gorzata Klafft

tel. +4889 523-36-93

 

Do zakresu dzia?ania Biura Rektora nale?y:

1)     przygotowywanie posiedze? Senatu oraz innych zebra?, którym przewodniczy Rektor,

2)     organizowanie obs?ugi techniczno-organizacyjnej posiedze? Senatu i innych zebra?, którym przewodniczy Rektor, sporz?dzanie protoko?ów oraz uchwa? i postanowie? zgodnie z intencj? obraduj?cych organów,

3)     przekazywanie ustale? organów kolegialnych i Rektora do realizacji,

4)     organizowanie wyst?pie? Rektora w charakterze reprezentanta Uniwersytetu,

5)     dostarczanie Rektorowi materia?ów i informacji niezb?dnych w procesie podejmowania decyzji i prowadzeniu korespondencji,

6)     prowadzenie ewidencji piecz?ci i piecz?tek s?u?bowych oraz weryfikowanie ich tre?ci,

7)     formalizowanie dyplomów uko?czenia studiów stacjonarnych niestacjonarnych,

8)     przechowywanie podstawowych dokumentów prawnych z zakresu funkcjonowania i kontaktów zewn?trznych Uniwersytetu.

 

Sekretariat Rektora

 

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 111, 10-957 Olsztyn

fax +4889 523-44-56

 

G?ówny specjalista

mgr in?. Halina Dembowska

tel. +4889 523-33-30

 

Funkcjonuj?cy w ramach Biura Rektora Sekretariat Rektora:

1)     prowadzi ewidencj? korespondencji Rektora, terminarz spraw, zebra? i spotka?,

2)     kieruje przep?ywem informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem organów Uniwersytetu,

3)     weryfikuje wst?pnie sprawy wp?ywaj?ce do Rektora i odpowiednio kieruje zg?aszaj?cych si? interesantów,

4)     gromadzi i przekazuje Rektorowi informacje niezb?dne do rozstrzygania rozpatrywanych spraw,

5)     prowadzi ewidencj? skarg i wniosków kierowanych do Rektora oraz ewidencj? kontroli zewn?trznych,

6)     wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych, w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Rektora,

7)     przechowuje korespondencj? Rektora.

 

Sekretariaty Prorektorów

 

1.    Prorektor ds. Kadr oraz Prorektor ds. Nauki i Wspó?pracy Regionalnej

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 112, 10-957 Olsztyn

 

Samodzielny referent

Zofia Morze

tel. +4889 523-34-60, 523-37-96

 

2.    Prorektor ds. Kszta?cenia

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 113, 10-957 Olsztyn

 

Referent

mgr Joanna Podgródna

tel. +4889 523-33-12, 523-33-60

 

3.    Prorektor ds. Rozwoju Uczelni  oraz Prorektor ds. Studenckich

ul. Micha?a Oczapowskiego 2, pok. 108, 10-957 Olsztyn

 

Referent

Teresa Kowalewicz

tel. +4889 523-44-66

 

Sekretariaty Prorektorów, dzia?aj?ce w strukturze Biura Rektora:

1)     ewidencjonuj? korespondencj? Prorektorów,

2)     prowadz? terminarze spraw, zebra? i spotka? Prorektorów,

3)     nadzoruj? przep?yw informacji zwi?zanych z funkcjonowaniem organów doradczych wspó?pracuj?cych z Prorektorami,

4)     przekazuj? do realizacji decyzje i polecenia Prorektorów,

5)     wst?pnie weryfikuj? wp?ywaj?ce sprawy i odpowiednio kieruj? zg?aszaj?cych si? interesantów,

6)     gromadz? i przekazuj? Prorektorom informacje niezb?dne do rozstrzygni?cia rozpatrywanych spraw,

7)     przechowuj? korespondencj? Prorektorów,

8)     wspó?dzia?aj? z kierownikami jednostek organizacyjnych w celu w?a?ciwego rozpatrywania spraw zwi?zanych z decyzjami Prorektorów.

 

 

informacj? wytworzono:

Biuro Rektora

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Ewa Burska-Kazimierska

data wytworzenia:

28-06-2007 r.

 

 

 

 

 


Ta strona by?a odwiedzana 1160 razy (w tym z UWM 95 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-10
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Pawe? Harajda

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa